GLADE BY BRISE ONE TOUCH MINI SPRAY CYTRUS ZAPAS DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA 10 ML

8,99 zł
899,00 zł/L
Opis

OPIS PRODUKTU

Glade by Brise One Touch Mini Spray Citrus - zapas do odświeżacza powietrza.

przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: d-limonen Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawiera: geraniol, pin-2(10)-en, citral, 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd, octan geranylu, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

nazwa uregulowana prawnie

Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus - zapas do odświeżacza powietrza.

przygotowanie i stosowanie

Nie kieruj w stronę oczu. Umieść wkład w dozowniku.

kraj lub miejsce pochodzenia

UE

nazwa marki lub dystrybutora

Dystrybutor:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel. +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej). www.scjohnson.com www.scjproducts.info