Bopon Nawóz do warzyw i rozsad 1 kg

Zakupy spożywcze online

Bopon Nawóz do warzyw i rozsad 1 kg

13,82 zł
13,82 zł/kg
Opis

opis produktu

Bopon nawóz do warzyw i rozsad Wielogatunkowy nawóz mineralny do nawożenia warzyw. Jest odpowiedni do stosowania w uprawach gruntowych, szklarniowych oraz tunelach foliowych. Zaspokaja potrzeby odżywcze roślin zarówno na etapie rozsad, jak i tych już owocujących. Kompozycja składników oraz właściwa dawka potasu wpływają na zwiększone owocowanie, gwarantując uzyskanie obfitych plonów. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania na nie nawozu, niezwłocznie go zebrać, a pozostałości zmyć wodą. Powstałe plamy przemyć roztworem kwasu cytrynowego.

składniki

Nawóz WE, Typ: nawóz NPK (Ca, Mg, S) 8:9:10 (5 : 2 : 30) z żelazem (Fe) zawierający fosforyt częściowo rozłożony
Składniki pokarmowe (% m/m): 8 % azot (N) całkowity w formie amonowej, 9 % pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity rozpuszczalny w kwasach mineralnych [w tym 5 % pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5 % pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie], 10 % tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie, 5 % tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie, 2 % tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, 30 % trójtlenek siarki (SO₃) całkowity, 1,0 % żelazo (Fe) całkowity

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności: NIEBEZPIECZEŃSTWO H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się Z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać z dala od żywności. Postępowanie z odpadami: przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.

Brak hasła ostrzegawczego - działanie żrące

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. odmierzyć zalecaną dawkę 2. równomiernie rozprowadzić nawóz wokół rośliny 3. wymieszać granulat z górną warstwą ziemi 4. podlać roślinę, aby od razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie Roślina warzywa/ Termin przez cały okres wegetacji co 3 tygodnie / Dawka [g/m²] 25 - 45 Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.

nazwa marki lub dystrybutora

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl

adres zwrotny

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.biopon.pl